DZIAŁANIA PROJEKTOWE


 
 
 
 
 
 


Zadanie 1

Organizacja i prowadzenie zajęć dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w Zespole Szkół Nr 2 w oparciu o program rozwojowy.

W ramach tego zadania uczniowie mogą korzystać z zajęć pozalekcyjnych:

 • ekonomiczno - marketingowych;
 • z przedsiębiorczości;
 • przyrodniczo - ekologicznych;
 • technologii informacyjno - komunikacyjnej;
 • turystyczno - regionalnych;
 • politechnicznych;
 • mechanicznych z zakresu energii odnawialnej;
 • z technicznego języka niemieckiego;
 • z technicznego języka angielskiego;
 • z matematyki;
 • z fizyki;
 • specjalistycznych w kierunkach, w których kształci szkoła.

Ponadto w ramach każdych zajęć odbywają się wyjazdy warsztatowo - studyjne związane z tematyką zajęć, których głównym celem jest wzbogacenie wiedzy teoretycznej o elementy warsztatowe.

Zaplanowano również działania związane z zakupem pomocy dydaktycznych na powyższe zajęcia. Łącznie ponad 680 kompletów książek, ćwiczeń, notatników i długopisów niezbędnych dla uczniów biorących udział w projekcie.

Dzięki pozyskanym środkom szkoła wzbogaci się o dwie nowe pracownie:

 • informatyczną;
 • mechaniczną


Zadanie 2

Współpraca Zespołu Szkół nr 2 z pracodawcami w zakresie realizacji staży.

W ramach zadania 55 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 biorących udział w projekcie ma szansę na odbycie płatnych staży u pracodawców. Celem głównym tego zadania jest wzrost umiejętności praktycznych uczniów.


Zadanie 3

Prowadzenie zajęć z doradztwa edukacyjno - zawodowego.

Przez cały okres trwania projektu uczniowie biorący w nim udział objęci są zajęciami z doradztwa zawodowego. W zależności od własnych potrzeb mogą korzystać z konsultacji indywidualnych oraz spotkań informacyjnych (grupowych). Ponadto autorzy projektu przewidzieli również wydanie biuletynu z poradami dotyczącymi zakładania własnej działalności.

Wszystkie działania projektowe współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 
Copyright: Powiat Nowodworski 2014