ZASADY UCZESTNICTWA


 
 
 
 
 
 


W projekcie może uczestniczyć każdy uczeń Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim mieszkaj±cy na terenie województwa pomorskiego. Udział w projekcie jest bezpłatny. Podstaw± uczestnictwa jest złożenie pisemnej deklaracji oraz wymaganych dokumentów, niezbędne do udziału w projekcie. W przypadku ucznia niepełnoletniego deklarację podpisuje rodzic (prawny opiekun).

Analizy dokumentacji oraz rekrutacji dokonuje komisja rekrutacyjna powołana Zarz±dzeniem Starosty Nowodworskiego.

Wybór grupy docelowej wynika z potrzeby objęcia wsparciem uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim.

 
Copyright: Powiat Nowodworski 2014